บ้านท่าก้อนเป็นหมู่บ้านในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ เเละอยู่อย่างพอเพียง